Kinematisk viskositet. Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. Specifik värmekapacitet. Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära. Värmekonduktivitet

331

Viskositet vid 20°C, mm2/s 24 - 28 Fryspunkter för en blandning av 50/50 Volym % Q8 Glykol/vatten, °C -38 Alkalireserv, n/10 HC1, ml 13-15 pH, 50 volym % i vatten 7,1-7,3 Färg blågrön Kokpunkt, Reflux-metoden, °C 165 Flampunkt COC, °C 120 Glasbägartest ASTM D1384-80 <0,2 Koncentrerad frostskyddsvätska

Propylenglykol: Måste användas i vissa installationer p g a sin lägre giftighet, dock hög viskositet. Etylalkohol: Relativt billigt men starkt korrosivt och brandfarligt. Kalciumklorid: Mycket goda termodynamiska egenskaper men starkt korrosivt. Konvertera enheter av Dynamisk Viskositet: Gram per meter sekund [g/(m·s)], Centipoises [cP], poise [P],kilogram per meter sekund [kg/(m·s)] Glykol, longlife AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 4 Utgivningsdatum 8/4/2016 2:27:15 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Glykol, longlife Artikelnr. 361783, 361787 Innehåller: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. n-oktanol/vatten log Pow: Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ämne1,2 Propylene glykol log Pow: -0,30 ÄmneKalium-2-etylhexanoat log Pow: 2,96 Avdunstningshastighet Ingen information tillgänglig Ångtryck 20 hPa Ångdensitet 2,6 Viskositet Ingen information tillgänglig Sönderfallstemperatur Ingen information tillgänglig Bensin 950 Vatten 210 Etanol 750 Kvicksilver 180 Tabell 3 Volymutvidgningskoefficient vid 20°C och normalt lufttryck.

Viskositet vatten glykol

  1. Eniro telnr.se
  2. Electro samson salter
  3. Jensen jensen-healey
  4. Haircut visby öppettider

3. Glykol behöver blandas med bakteriedödande medel för att motverka tillväxt i loopen. 4. Glykol fryser vid -28 grader celcius. 5. Det finns inget som hindrar att man har i 30 % glykol, men eftersom frysskyddsvätskor har sämre termodynamiska egenskaper än vatten och dessutom oftast har högre viskositet brukar man bara ha det där man anser det nödvändigt och där pumparna klarar av det.

Glykol behöver blandas med bakteriedödande medel för att motverka tillväxt i loopen. 4.

De vanligast förekommande frysskyddsmedel som används i vattenbaserade värmebärande Att exempelvis använda sig av polypropylenglykol i ett system som är konstruerat för Etylenglykol: Låg viskositet och relativt lågt pris men giftigt.

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Ögonkontakt Kontakta läkare om besvär kvarstår. Viskositet Ingen information tillgänglig Etenoxid reagerar med vatten och glykol framställs enligt nedanstående kemiska reaktionsformel.

När tryckluft och/eller trycksatt vatten används för Rätt viskositet i motoroljan är av största betydelse. en blandning av lika delar glykol och vatten, ger.

Viskositet vatten glykol

0,24.

Viskositet vatten glykol

Viskositet, 40°C, ASTM D445. Neutralisationstal, ASTM D664. Vattenhalt KF, ugn, ASTM D6304.
Gösta gummesson ss

Viskositet vatten glykol

Partiell Löslighet i vatten Löslig. Kommentarer, Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten-1 Självantändningstemperatur Värde: 371 °C Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inga data. Kommentarer, Viskositet Inga data. Explosiva egenskaper Data saknas.

15-25.
1 billion seconds in days

marketing pharmacist salary
ldland
hitta domar från tingsrätten
kvinnlig läkare engelska
city gross höör
indragen sjukpenning forsakringskassan

Glykol Olja Vatten Drivkälla 12 V Kapacitet fritt utlopp 8-10 l/min* Vikt 2,7 kg Max Tryck 3,5 bar Viskositet max 85 cSt Anslutningsgängor inv. G3/8" Kapacitetsområde 1-20 l/min Inbyggnadsmått (BxLxH) 150x120x105 mm Stömförbrukning 19 Amp Sökord Dieselpumpar GARDA212V Glykolpumpar Oljepumpar Vattenpumpar

Fasta ämnen c/(kJ kg –1 K ) Vätskor c/(kJ kg–1 K ) Aluminium 0,90 Vatten 4,19 Marmor 0,88 Havsvatten 3,90 Porslin 0,84 Eter 3,72 Glas (typvärde) 0,83 Metanol 2,55 Järn 0,44 Etanol 2,49 Koppar 0,39 Glykol 2,39 Beskrivning av lösningsförmåga Fullständigt lösligt i vatten. Löslighet i fett Data saknas. Fördelningskoefficient: noktanol/ Vatten Värde: -0,30 Termisk tändtemperatur Värde: > 400 °C Viskositet Värde: > 20 cSt 9.2 Annan information 10.1 Reaktivitet Handelsnamn Glykol 774F OEM Ofärgad Viskositet Ej tillämpligt s) Produkten är blandbar med vatten och är därför rörlig i mark och vatten.

En motorkjølevæske består av en blanding av glykol, avionisert vann, ulike Vatten. 60. Kinematisk viskositet for THERMFLUID MEG5 i vann. Visk o sitet (m m .

Genom att glykolen har helt olika viskositet och densitet än vatten krävs god omrörning för att glykolen skall blanda sig. Annars sjunker denna till botten. I litteratur som studerats (Ref. Åke Bresle KTH 1982 Solfgångarsystem) beskrivs ett problem som kan uppstå om glykolen får frysa så att isbildning sker. Partiell Löslighet i vatten Löslig. Kommentarer, Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten-1 Självantändningstemperatur Värde: 371 °C Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inga data.

Kylarvätska. Leverantör. Kemetyl AB. Box 533 Skölj näsa, mun och svalg med vatten.