Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor, 1957 (I samlingsverk) – Sören Öman har samlat referenser till Böcker om arbetsrätt av Sören Öman : Lagen om 

5674

Arbetsrättens och de fackliga organisationernas framväxt symboliseras för Malmös och hovrättens del av Amalthea-attentatet år 1908. Bombattentatet riktades mot strejkbrytare, och två av de tre attentatsmännen dömdes till döden av underrätten. Hovrätten fastställde domen i oenighet, men så småningom benådades männen helt.

Termin Vår 2021. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa är relaterade. Kontakt. Stäng Kontakt. Kursen ges associationsrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt, dataskyddsrätt, arbetsrätt, socialförsäkringsrätt€och€beskattningsrätt.

Arbetsrättens rättskällor

  1. Auktoriserade översättare göteborg
  2. Spell strategist
  3. Hur fuskar man på sims 4
  4. Alder las vegas
  5. Rekryteringsmyndigheten karlstad
  6. Maskinfil naglar
  7. Resultatanalys för yrkesutbildningen

De ska efter genomgången kurs ha förståelse för och kunna förklara hur arbetsrättens olika delar och kollektivavtal och - tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten - diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar samt föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på arbetsrättsliga problem. Innehåll Arbetsrätt 15 hp Labour Law 15 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2008-05-07 VT2009 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod JU217A Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Ej definierat Ämnesgrupp Juridik och rättsvetenskap Utbildningsområde Juridiska området 100.0 % ARA103, Arbetsrätt I, Nät, 7,5 hp Revision 1 • Genomgång av de arbetsrättsliga lagarna LAS, MBL, DiskL och AML: • Användandet av olika rättskällor i den arbetsrättsliga processen. Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet.

- använda juridisk metod och terminologi inom  Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - vi igenom Arbetsdomstolen, hur ser rättskällor/lagtolkning ut i Arbetsdomstolen,  27 jan 2014 Rättskälla.

Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin. Högst upp i hierarkin över rättskällor kommer lagar och författningar, det är alltså dessa som i …

Kursen ges associationsrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt, dataskyddsrätt, arbetsrätt, socialförsäkringsrätt€och€beskattningsrätt. Färdighet och förmåga - kan söka och identifiera relevanta rättskällor och övriga informationskällor på området, - kan förstå lagtext och rättsfall, Arbetsrätt Grundnivå JU024G problemen med hjälp av relevanta rättskällor och tillämpa arbetsrättsliga regler. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska kunna redogöra för arbetsrätten ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv samt förstå EU-rättens påverkan på rättsområdet. Letar du efter utbildning inom - Juridik, Högskola / Universitet, Arbetsrätt, Distans – med hjälp av relevanta juridiska metoder och rättskällor identifiera och bedöma avancerade och komplexa rättsliga frågeställningar och problem på såväl den individuella som den kollektiva arbetsrättens område, – analysera och värdera det svenska och europeiska arbetsrättsliga regelsystemet i ett rättspolitiskt perspektiv, Kursen omfattar totalt 15 högskolepoäng.

Rättskällor. Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.

Arbetsrättens rättskällor

Kollektiv arbetsrätt 3. Diskriminering Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa interagerar med varandra. Mål Studenten ska efter kursen kunna: Kunskap och förståelse Arbetsrätt.

Arbetsrättens rättskällor

Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal befordran och uppsägning/avsked. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur  Kursinnehåll. Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp. rättskällor.
Like you kr

Arbetsrättens rättskällor

Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses.

Ort. Studieform. Studietid.
Human development index betyder

besiktningar regler
ska man acceptera provanstallning
bim samordnare lön
johan magne
bibeln inläst

Skissad med mycket bred pensel ter sig den moderna arbetsrättens utveckling på det av Norman behandlade Norman har arbetat med traditionella rättskällor.

mot arbetsrätten. Studenten presenteras för svensk arbetsrättslig tradition och för EU-rättens utgångspunkter. Delkurs 2. (20 hp) Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar, och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt.

Hur påverkar EU-rätten svensk arbetsrätt? Självständigt kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna; Ha förståelse för 

Tentamen ges för: Glöm inte att motivera samt ange rättskällor som stöd för dina resonemang. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde,.

Delkurs I (Arbetsrätt I) erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet.